เฟินเชือก (String Fern)

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Ligodium
Ligodium flexuosum (L.)Sw ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 62. 1979.
ชื่อพื้นเมือง  กูดจ้อง กูดดอย กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง กะฉอด (ราชบุรี) กระฉอก (ปราจีนบุรี) ตะเภาขึ้นหน (ใต้) ตีนมังกร (กทม.) ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ กูดก้อง กูดเครือ สายพานผี รีบูบะซา (มลายู)หมอยยายชี ผักตีนต๊กโต หลีเภา ย่านลิเภาบองหยอง หรือย่านบองหยอง (ใต้)
ชื่อสามัญ เฟินเชือก (String Fern)

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบไม่สร้างสปอร์
ค. ลักษณะใบสร้างสปอร์

ง.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดกวาง

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris vittata Linn. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As. St.3(3):82.1965
ชื่อพื้นเมือง  กูดกวาง, กูดกะจิงดูแพะ
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

nipponica

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris nipponica L.
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบย่อย

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Pteris

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris cretica L. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As. St.5:82.1967
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบย่อย

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดหางค่าง (ภาคเหนือ)

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris biaurita L. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 237. 1985
ชื่อพื้นเมือง ผักกูดขนคางพญานาค (กาญจนบุรี)
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

ชายผ้าสีดา (กลาง)

วงศ์ Polypodiaceae
สกุล Platycerium
Platycerium wallichii Hook. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thail. 3(4): 488. 1989.
ชื่อพื้นเมือง ชายผ้าสีดา (กลาง) กะฌอโพน่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตองห่อข้าว ย่าบา (เหนือ) หัวเฒ่าอีบา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) กระปอกหัวหมู กระปอกหัวใหญ่ (ตะวันออก)
ชื่อสามัญ Stag, s Horn Fern

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดขน

วงศ์ Lycopodiaceae
สกุล Lycopodium
Lycopodium cernuum L. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As St.3(3) : 71.1965
ชื่อพื้นเมือง กูดขน หญ้าก้านเพียง แหยงแย้(ภาคเหนือ) สลาบ ดอกหิน (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)  รังไก่ รวยไก่ สามร้อยยอด (ภาค  ตะวันออกเฉียใต้)
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะใบที่ไม่สร้างสปอร์

กูดแต้ม

วงศ์ Dryopteridaceae
สกุล Tectaria
Tectaria polymorpha (Wall.ex Hook.)
ชื่อพื้นเมือง กูดแต้ม กูดแก้ว (ภาคเหนือ), กูดไก่ (เชียงราย), กูดหก (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน), กูดหัวเหล็ก (เชียงใหม่), เซ็งเขี่ยดู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ

ก .สภาพธรรมชาติ
ข. ลักษณะการเรียงตัวของใบ
ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

ง.ลักษณะลำต้น

Paco Fern

วงศ์ Athyriaceae
สกุล Diplazium
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz) Sw. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As St.3(3) : 88.1965
ชื่อพื้นเมือง กูดคี(เหนือ) กูดกิน ผักกูด(กลาง) ผักกูดขาว(ชลบุรี) กูดน้ำ(แม่ฮ่องสอน) หัสดำ(นครราชสีมา,สุราษฎร์ธานี) ไก้กวิล ปูแปลเด๊าะ(กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ Paco Fern
 
ก.สภาพธรรมชาติ
ข.ลักษณะยอดอ่อน 
ค.ลักษณะการเรียงตัวของใบ

 

กูดใบเล็ก (เหนือ)

วงศ์ Adiantaceae
สกุล Adiantum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Adiantum zollingeri L. Tagawa & K.lwats., Fl. Thai. 3: 208. 1985.
ชื่อพื้นเมือง กูดใบเล็ก (เหนือ)
ชื่อสามัญ
 
ก.สภาพธรรมชาติ
ข.ลักษณะลำต้น
ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์