กูดก๊อง

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Lygodium
Lygodium polystachym L. Tagawa & K.lwats.,Southeast. As St.3(3) : 72.1965;5:34.1967
ชื่อพื้นเมือง กูดก๊อง กูดเคือ ลิเภา ลิเภาย่อง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะลำต้น
ค. ลักษณะใบไม่สร้างสปอร์

ง.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply