เฟินเชือก (String Fern)

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Ligodium
Ligodium flexuosum (L.)Sw ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 62. 1979.
ชื่อพื้นเมือง  กูดจ้อง กูดดอย กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง กะฉอด (ราชบุรี) กระฉอก (ปราจีนบุรี) ตะเภาขึ้นหน (ใต้) ตีนมังกร (กทม.) ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ กูดก้อง กูดเครือ สายพานผี รีบูบะซา (มลายู)หมอยยายชี ผักตีนต๊กโต หลีเภา ย่านลิเภาบองหยอง หรือย่านบองหยอง (ใต้)
ชื่อสามัญ เฟินเชือก (String Fern)

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบไม่สร้างสปอร์
ค. ลักษณะใบสร้างสปอร์

ง.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply