Polypodiaceae

วงศ์ Polypodiaceae
สกุล Leptochilus
Leptochilus decurrens Blume. ; Tagawa & K.Iwats., Fl. Thai. 3: 542. 1989
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบสร้างสปอร์
ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

ง.

 

จอกหูหนู

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Salvinia cucullata
ชื่อวงศ์ SALVINIACEAE
ชื่อสามัญ
ประโยชน์