กูดแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

วงศ์ Thelypteridaceae
สกุล Thelypteris
Thelypteris mudata var. ;Tagawa & K.lwats.,Acta Phytotax.Geobot.26:
ชื่อพื้นเมือง กูดแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบใสร้างสปอร์

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

หีหมอยสาวแก่

วงศ์ Selaginellaceae
สกุล Selaginella
Selaginella intermedia (Blume) Spring. ;Tagawa & K.lwats.,Southeast.As St.5:29.1967
ชื่อพื้นเมือง หีมอยสาวแก่ Hi moi sao kae (ตะวันนออกเฉียงเหนือ)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กะฉอด

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Lygodium
Lygodium salicifolium Presl, Suppl. Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 64. 1979.
ชื่อพื้นเมือง กะฉอด (จันทบุรี, ตราด) กูดคือ (น่าน) ตีนตะขาบ (พิจิตร) ลิเภาใหญ่(ปัตตานี) สายพานผี อู่ตะเภา (ใต้, ประจวบคีรีขันธ์) หญ้ายายเภา (จันทบุรี, ใต้) หมอยแม่ม่าย(นครราชสีมา, ราชบุรี) ลิบูบือซา (มลายู-นราธิวาส) ลิเภา (ใต้)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข. ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดก๊อง

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Lygodium
Lygodium polystachym L. Tagawa & K.lwats.,Southeast. As St.3(3) : 72.1965;5:34.1967
ชื่อพื้นเมือง กูดก๊อง กูดเคือ ลิเภา ลิเภาย่อง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะลำต้น
ค. ลักษณะใบไม่สร้างสปอร์

ง.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

เฟินเชือก (String Fern)

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Ligodium
Ligodium flexuosum (L.)Sw ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 62. 1979.
ชื่อพื้นเมือง  กูดจ้อง กูดดอย กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง กะฉอด (ราชบุรี) กระฉอก (ปราจีนบุรี) ตะเภาขึ้นหน (ใต้) ตีนมังกร (กทม.) ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ กูดก้อง กูดเครือ สายพานผี รีบูบะซา (มลายู)หมอยยายชี ผักตีนต๊กโต หลีเภา ย่านลิเภาบองหยอง หรือย่านบองหยอง (ใต้)
ชื่อสามัญ เฟินเชือก (String Fern)

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบไม่สร้างสปอร์
ค. ลักษณะใบสร้างสปอร์

ง.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดกวาง

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris vittata Linn. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As. St.3(3):82.1965
ชื่อพื้นเมือง  กูดกวาง, กูดกะจิงดูแพะ
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

nipponica

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris nipponica L.
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบย่อย

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Pteris

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris cretica L. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As. St.5:82.1967
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบย่อย

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

กูดหางค่าง (ภาคเหนือ)

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris biaurita L. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 237. 1985
ชื่อพื้นเมือง ผักกูดขนคางพญานาค (กาญจนบุรี)
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

ชายผ้าสีดา (กลาง)

วงศ์ Polypodiaceae
สกุล Platycerium
Platycerium wallichii Hook. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thail. 3(4): 488. 1989.
ชื่อพื้นเมือง ชายผ้าสีดา (กลาง) กะฌอโพน่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตองห่อข้าว ย่าบา (เหนือ) หัวเฒ่าอีบา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) กระปอกหัวหมู กระปอกหัวใหญ่ (ตะวันออก)
ชื่อสามัญ Stag, s Horn Fern

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์